Regulamin serwisu home3Dproject.pl

§ 1 DEFINICJE

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu home3Dproject.pl
2. Użytkownik – firma lub osoba fizyczna, która korzysta z zawartości Serwisu home3Dproject oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
3. Administrator – właściciel Serwisu home3Dproject.pl
4. Profil - zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę zarejestrowanego Użytkownika, zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres e‐mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane na stronie Użytkownika w Serwisie.
5. Forum – forum dyskusyjne i czat dla zarejestrowanych Użytkowników, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na zagadnienia tematycznie powiązane z danym Serwisem.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem www.home3dproject.pl (zwanego dalej Serwisem) .
2. Każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu bez żadnych zobowiązań w formie bezpłatnej.
3. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie i korzystanie ze skrzynki pocztowej email.
4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że zapoznała się z Regulaminem i w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. Kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług Serwisu.
5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw autorskich, praw własności intelektualnej, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu w szczególności zabronione jest kopiowanie, nagrywanie, udostępnianie lub wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych w serwisie przez osoby trzecie i bez ich zgody na takie działania.
6. Wszelkie treści wchodzące w skład Serwisu, w tym logo, nazwa, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, układ i kompozycja stron stanowią wyłączną własność Serwisu i zabrania się ich kopiowania i wykorzystywania w innym niż przewidzianym w tym Serwisie celu.

§ 3 CELE SERWISU I SPOSOBY ICH REALIZACJI


1. Celem prowadzenia Serwisu jest udostępnienie Użytkownikom możliwości prezentacji projektów budowlanych i koncepcyjnych w formie 2D oraz 3D.
2. Użytkownik zapewnia, że przysługują mu pełne prawa autorskie do treści zamieszczonych przez niego w Serwisie, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych materiałów, obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line. 3. Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej do udostępnianych w Serwisie treści i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
4. Użytkownik ma prawo do dostępu do wskazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.
5. Serwis nie jest źródłem wiedzy budowlanej w związku z czym przed skorzystaniem z zawartych w nim porad zaleca się konsultację z odpowiednim fachowcem, który powinien ocenić ryzyko związane ze stosowaniem się do informacji zawartych w Serwisie przez konkretnych Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść materiałów zawartych w Serwisie.
6. Jednym ze sposobów realizacji celu Serwisu, o którym mowa w ust. 1 jest odpłatna możliwość wymodelowania projektu 2D do wersji 3D. Jest on dostarczany do Użytkownika we wcześniej uzgodnionym formacie oraz prezentowany za Jego zgodą w Serwisie home3Dproject.pl
7. Realizacja zamówienia przebiega po wpłacie na konto wcześniej uzgodnionej zaliczki. Gotowy Model Klient otrzymuje po dokonaniu całej wpłaty na konto:
00 000 0000 0000 0000 000 0000 0000 0000 BANK SPÓŁDZIELNCZY W JABŁONCE 8. Wszystkie dane udostępnione w Serwisie są ogólnodostępne, chyba że Użytkownik postanowił inaczej.
9. Nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi lub materiałów w komentarzach lub na forum, które zawierają dane osobowe lub teleadresowe, stanowią reklamy bądź promocje działalności gospodarczej własnej lub obcej, zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z Serwisem lub konkretnym działem tegoż Serwisu i stanowią swego rodzaju treści przypominające komunikaty czy ogłoszenia, stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych, naruszają przepisy prawa polskiego lub międzynarodowego, dobre obyczaje czy normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy, jak dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć wyznanie i inne, nie są tematycznie związane z Serwisem lub uniemożliwiają bądź ograniczają możliwość korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.
10. Serwis home3Dproject zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do określonych materiałów i ich usuwania, również bez podania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treści lub charakter wypowiedzi w komentarzach, czacie lub forum jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść wyznaniową, etniczną, rasową, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane. Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:
• podał nieprawdziwe dane identyfikacyjne lub te dane nie zostały poprawnie zaktualizowane;
• użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub home3Dproject, np. generujących zapytania do serweru home3Dproject;
• zamieszcza niezwiązane z tematem Serwisu tematy, materiały bądź wypowiedzi na forum, w komentarzach pod projektami lub powtarza je wielokrotnie;
• utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu lub Usług, w tym przez ingerencje w poszczególne elementy Serwisu;
• zamieszcza w Serwisie skrypty i programy lub pliki, które mogą zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
• podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowanie prób nieuprawnionego odgadnięcia haseł;
• wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
• narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Administrator nie udostępni w inny sposób, niż określony w regulaminie Serwisu oraz wynikający ze zgód Użytkownika danych o Użytkownikach jakimkolwiek podmiotom trzecim. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje o Użytkownikach były strzeżone w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
2. Administrator dokłada wszelkich starań aby serwis działał w sposób ciągły. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu będące wynikiem działania siły wyższej, nieautoryzowanej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu wprowadzania w nim zmian lub konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, na skutek awarii sprzętu, sieci Internet, działania osób trzecich lub innej siły wyższej.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w Serwisie, będące własnością Użytkowników. Wyłączną odpowiedzialność za nie ponosi podmiot, który je udostępnił. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość usunięcia lub odmówienia wyświetlenia tych treści które jednoznacznie naruszają Regulamin lub są nielegalne i nieetyczne.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy usług i produktów, informacje o ich dostępności, cenach czy użyteczności, porównywania do innych usług czy produktów. Wszystkie materiały, które nie zostały wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy bez wyraźnej zgody Administratora.
6. W żadnym przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody materialne lub moralne, których nie można przewidzieć przy zastosowaniu uzasadnionych środków.
7. O zmianie Regulaminu Administrator informuje zarejestrowanych Użytkowników, wysyłając informacje o zmianie Regulaminu i jego zmienioną treścią na podany przez nich adres e-mail. Zmiana jest wiążąca dla Użytkownika, jeśli nie wypowie Regulaminu w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail lub w tym okresie nie zaprzestanie faktycznego korzystania z Serwisu.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub przerwania świadczenia usług Użytkownikowi, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
9. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec właściciela Serwisu home3dproject.pl z tytułu naruszenia prawa ( w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych ( w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika treści w Serwisie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę właścicielowi Serwisu home3dproject.pl przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce właściciela Serwisu home3dproject.pl lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie właściciela Serwisu home3dproject.pl do wszelkich postępować toczących się przeciwko właścicielowi Serwisu home3dproject.pl. Zobowiązuje się także zwolnić właściciela Serwisu home3dproject.pl z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie właściciel Serwisu home3dproject.pl poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.
10. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik może otrzymywać od nas ogłoszenia o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje związane z działalnością Serwisu. Użytkownik ma prawo zrezygnować z części tych wiadomości. 11. Administrator ma obowiązek usunięcia Profilu na żądanie Użytkownika (Profilu tego Użytkownika) w terminu 10 dni roboczych.
12. Nie przeczytanie regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu prosimy kierować na adres admin@home3dproject.com. – do zrobienia Zastanów się czy ten wpis dawac: Nicki (loginy), emblematy (awatary) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego, reklamowego czy związanego z działalnością gospodarczą. Są niedozwolone i będą usuwane.
Business
Company logo
Accept Regulations
Private Person
Company logo